เทศบาลตำบลเกาะแต้ว ทำการขุดลอกผักตบชวาขวางทางน้ำ

งานขุดลอกผักตบชวาขวางทางน้ำ ตามนโยบายรัฐบาลให้ท้องถิ่นดำเนินการเป็นวาระแห่งชาติ