งานไฟฟ้าสาธารณะ ปรับซ่อมไฟฟ้าสาธารณะขัดข้องภายในเขตเทศบาล

งานปรับซ่อมไฟฟ้าสาธารณะขัดข้องภายในเขตเทศบาล