เรื่องการจัดเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

จัดเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์

เรื่องการจัดเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

ด้วยอำเภอเมืองสงขลา ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ โดยรับลงทะเบียนจิตอาสาสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่มและสิ่งของ สำหรับให้บริการประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ในการนี้ เพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ให้เป็นไปตามความเรียบร้อยและสมเกียรติ จึงขอความร่วมมือ ประชาชน ผู้ประกอบการ ร้านค้าในพื้นที่ ที่มีจิตอาสา ร่วมทำความดี สนับสนุนอาหารเครื่องดื่มและสิ่งของต่าง ๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้

๑. บริจาคได้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะแต้ว หรือ ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา ในวัน เวลา ราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

๒. สำหรับอาหารสำเร็จรูป อาหารสด ผักสด ให้นำไปบริจาค ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา หรือ บริเวณเต็นท์ปรุงอาหาร

จุดที่ ๑ หน้าสรรพากรจังหวัด

จุดที่ ๒ บริเวณลานว่าว

จุดที่ ๓ ตรงข้ามสำนักงานประปา

จุดที่ ๔ จุดสะดือพญานาค