การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ รายใหม่ และผู้ป่วยเอดส์หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง ประจำปี ๒๕๖๐