ประกาศ ทต.เกาะแต้ว เรื่องรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลเกาะแต้ว ประจำปี ๒๕๖๐

รายงานการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายก