ยื่นแบบแสดงรายการภาษี ประจำปี ๒๕๖๑

งานพัฒนารายได้ เทศบาลตำบลเกาะแต้ว กำหนดให้เจ้าของโรงเรือนและที่ดิน เจ้าของป้ายและเจ้าของที่ดิน มายื่นแบบแสดงรายการภาษี ประจำปี ๒๕๖๑ ภายในเวลาที่กำหนด
ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ และพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘