ประกาศการมอบอำนาจให้ รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน