ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลเกาะแต้ว