ประกาศจากสำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลาให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีไปติดต่อขอรับเงินมัดจำรังวัดที่เหลือคืน

สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลาฝากประชาสัมพันธ์ให้ผู้วางเงินมัดจำรังวัด รับเงินมัดจำรังวัดที่เหลือคืน(ค้างบัญชีเกิน 5 ปี)ตามบัญชีไปติดต่อขอรับเงินมัดจำรังวัดที่เหลือคืนภายใน 60 วันนับแต่วันประกาศประกาศสำนักงานที่ดินและบัญชีรายชื่อ