ประกาศเทศบาลตำบลเกาะแต้ว เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดร้องเพลง , หลักเกณฑ์การประกวดคัดลายมือ, หลักเกณฑ์การประกวดวาดภาพระบายสี การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

หลักเกณฑ์การประกวดร้องเพลง

ใบสมัครประกวดร้องเพลง

หลักเกณฑ์การประกวดคัดลายมือ

ใบสมัครประกวดคัดลายมือ

หลักเกณฑ์การประกวดวาดภาพระบายสี

ใบสมัครประกวดวาดภาพระบายสี