ยินดีกับน้องๆ คนเก่ง ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และ 4 – 6 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์

ผลงาน การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-3 และ 4-6

 

 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ชนะเลิศ  เด็กชายธนพล บิลหลี โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ

 

รองชนะเลิศ อันดับ 1  เด็กชายวิรัตน์ ฮานาฟี โรงเรียนอูลูมุดดีนมูลนิธิ

 

รองชนะเลิศ อันดับ 2  เด็กชายณัฐพงษ์ ห้องจิ้น โรงเรียนวัดสามกอง

 

ชมเชย  เด็กหญิงพรนภัส หมิดเจริญ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ

 

ชมเชย  เด็กชายกฤตนัย ผลเจริญ โรงเรียนวัดสามกอง

 

ชมเชย  เด็กชายฮาบีร หมัดหลี โรงเรียนอูลูมุดดีนมูลนิธิ

 

ชมเชย  เด็กชายอานานัส หวังเหล๊าะ โรงเรียนนิด้าศึกษา 

 

ชมเชย  เด็กหญิงซูรีญาณี ดีเย๊าะ โรงเรียนดารุลอามานมูลนิธิ  

 

      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6

ชนะเลิศ   เด็กชายภูเทพ พงเจริญ โรงเรียนวัดสามกอง  

 

รองชนะเลิศ อันดับ 1  เด็กชายธีรภัทร สังฆรักษ์ โรงเรียนวัดสามกอง  

 

 

รองชนะเลิศ อันดับ 2  เด็กหญิงซูไรด้า การะวรรณ โรงเรียนดารุลอามานมูลนิธิ  

 

 

ชมเชย  เด็กหญิงมัยมูนะห์ ประทาน โรงเรียนดารุลอามานมูลนิธิ 

 

ชมเชย  เด็กชายณภัทร พันธุสะ โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน  

 

 

ชมเชย  เด็กชายกษิเดช หมวดสะแหล๊ะ โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน 

 

 

ชมเชย  เด็กหญิงนุรอัยนี บัวรุ่ง โรงเรียนนิด้าศึกษา  

 

 

ชมเชย  เด็กหญิงบูรลันตีย์ พันธุ์สะและหมัน โรงเรียนนิด้าศึกษา