ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สข.ถ.๑๒-๐๐๕ สายบ้านด่าน ซอย ๑ หมู่ที่ ๔ บ้านด่าน (สายปากเขื่อน – กุโบร์) ตำบลเกาะแต้ว จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๑๙๒.๕๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

doc04237220200130110614