ประกาศเทศบาลตำบลเกาะแต้ว เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ อัตราค่าตอบแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตำบลเกาะแต้ว(อาคารห้องน้ำ – ห้องส้วม) และขอเชิญชวนผู้ประสงค์จะขอเช่าอาคารห้องน้ำ – ห้องส้วม จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีการประมูล

doc08716320210108170357