ประกาศเทศบาลตำบลเกาะแต้ว เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ อัตราค่าตอบแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตำบลเกาะแต้ว (ตลาดสดชุมชน) และขอเชิญชวนผู้ประสงค์จะขอเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิ์เช่าแผงเพื่อจำหน่ายสินค้า

doc08716220210108170324