ประกาศเทศบาลตำบลเกาะแต้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองสามกอง และสายแยกจากถนนเลียบคลองสามกองแยกไปบ่อกำจัดขยะ หมู่ที่ ๑,๒,๘ ตำบลเกาะแต้ว จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า ๑๓,๖๘๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

doc09031020210126101245