ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ ภาคความสามารถทั่วไป (ภาค ก)และภาคความรู้ความสามารถ เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)

 

ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ ภาคความสามารถทั่วไป (ภาค ก)และภาคความรู้ความสามารถ เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)

https://www.dlaapplicant2564.com/Docs/2564-04-02/enroll-notice/DLA64_LIST_ANN.pdf?fbclid=IwAR1U83YQmxsjqOcOKUefFa-xoqwPFIy2j-eWnEEWlvF6qOgFCn-Q19aD6Zk