แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สรุปผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล-ประจำปีงบประมาณ-2563 งานการเจ้าหน้าที่แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 สรุปผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล-ประจำปีงบประมาณ-2563 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563