ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2565