ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การมาปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การมาปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ของเทศบาลตำบลเกาะแต้ว