ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเกาะแต้ว เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2561

ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเกาะแต้ว เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2561