โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทำงาน พื้นที่เทศบาลตำบลเกาะแต้ว ปีที่ 1” วันที่ 8-9 มิถุนายน 2560 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทำงาน พื้นที่เทศบาลตำบลเกาะแต้ว ปีที่ 1” วันที่ 8-9 มิถุนายน 2560 ณ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา