ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเกาะแต้ว เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2562