ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเกาะแต้ว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์พ.ศ. 2562