รายงาน

คลิก เพื่ออ่านหรือดาวน์โหลดข้อมูลรายงาน

   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2561 รอบเดือน เมษายน

   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2562

   รายงานการติดดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2563

   รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562

   รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน

   รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561

   รายงานความพึงพอใจต่อการรับบริการ63

   รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

   รายความพึงพอใจต่อการรับขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปี พ.ศ. 2563

 รายงานผลการนำแผนป้องกันการทุจริตไปปฏิบัติ-ปีงบประมาณ-2563-รอบ-12-เดือน

 คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร

 รายงานผลการนำแผนป้องกันการทุจริตไปปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน