คู่มือปฏิบัติงาน การให้บริการ

คลิก เพื่ออ่านหรือดาวน์โหลดคู่มือปฏิบัติงาน

    คู่มือการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลเกาะแต้ว

    คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต

    คู่มือประชาชนเรื่องขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากร

    คู่มือประชาชนงานทะเบียนราษฎร

   คู่มือประชาชนเรื่องการชำระภาษีบารุงท้องที่

   แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต

   ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ

   ประกาศ-เรื่อง-คู่มือปฏิบัติงานการป้องกันประโยชน์ทับซ้อน

   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม

   มาตรการการสร้างจิตสำนึกและตระหนักประโยชน์สาธารณะ

   ประกาศ-เรื่อง-มาตรการการให้และรับสินบน

   ประกาศ-เรื่อง-มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณชน

   ประกาศ-เรื่อง-มาตรการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง

   ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

   คู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต

   ประกาศเทศบาลตำบลเกาะแต้ว-เรื่อง-มาตรการสร้างจิตสำนึก