วิสัยทัศน์และพันธกิจ (งดเผยแพร่)

วิสัยทัศน์ (Vision)

เกาะแต้วน่าอยู่ พลเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี

พันธกิจ (Mission)

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว เทศบาลตําบลเกาะแต้ว ได้กําหนดพันธกิจการพัฒนาดังนี้

  1. พัฒนาตําบลเกาะแต้วให้มีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพ ทางการเกษตรและอื่นๆให้ประชาชนมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต โดยยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง

  2. พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมโดยการให้บริการด้านสาธารณสุข ส่งเสริม ความรู้ทางด้านสุขอนามัย ส่งเสริมการเล่นกีฬา การออกกําลังกาย

  3. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม ดํารงรักษาไว้ซึ่งศาสนา วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ของท้องถิ่น

  4. สร้างจิตสํานึกรู้รักหวงแหนทรัพยากรและ ดูแลรักษาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นให้คงอยู่ ในสภาพสมบูรณ์

  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นจากทุกภาคส่วน

  6. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็น เพื่อการบริการประชาชนให้มีความสะดวก ครอบคลุม เพียงพอ

  7. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยการพัฒนาสถาบันครอบครัว ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมภาคประชาชนและองค์กรต่างๆ พัฒนาศักยภาพ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย