วิสัยทัศน์และพันธกิจ

เกาะแต้วน่าอยู่ พลเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี