ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้งของเทศบาลตำบลเกาะแต้ว

อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
มีระยะทางห่างจากอำเภอเมืองสงขลา 14 กิโลเมตร
ที่ตั้งที่ทำการ หมู่ที่ 10 ถนนสายบ้านด่าน-บ้านบ่ออิฐ

มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียง ดังนี้

  • ทิศเหนือ จดเขต ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
  • ทิศใต้ จดเขต ต.ทุ่งหวัง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา และ ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา
  • ทิศตะวันออก จดอ่าวไทย
  • ทิศตะวันตก จดเขต ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

เนื้อที่

เทศบาลตำบลเกาะแต้วมีเนื้อที่ 28.38 ตารางกิโลเมตร
(17,738 ไร่) เป็นพื้นที่อยู่อาศัย 3,000 ไร่ พื้นที่ทำการเกษตร
11,320 ไร่ พื้นที่สาธารณะ 3,418 ไร่

Qualified tutorial composing for occupied learners. Give your challenge to industry experts, order analysis written documents, and help save important time. Higher excellent assured .

High school graduates also are more healthy and law-abiding than https://writemyessay4me.org/ people who drop out of high school, which has a worth of about $260 million to $280 million of savings in public crime and health-care expenditures.