วิสัยทัศน์และพันธกิจ

Specialist educational producing for fast paced college students. Trust your chore to gurus, decide to buy researching written documents, and help you save precious time. Very high superior quality assured .

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เกาะแต้วน่าอยู่ พลเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

พันธกิจ (Mission)

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว เทศบาลตําบลเกาะแต้ว ได้กําหนดพันธกิจการพัฒนาดังนี้

  1. พัฒนาตําบลเกาะแต้วให้มีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพ ทางการเกษตรและอื่นๆให้ประชาชนมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต โดยยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง

  2. พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมโดยการให้บริการด้านสาธารณสุข ส่งเสริม ความรู้ทางด้านสุขอนามัย ส่งเสริมการเล่นกีฬา การออกกําลังกาย

  3. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม ดํารงรักษาไว้ซึ่งศาสนา วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ของท้องถิ่น

  4. สร้างจิตสํานึกรู้รักหวงแหนทรัพยากรและ ดูแลรักษาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นให้คงอยู่ ในสภาพสมบูรณ์

  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นจากทุกภาคส่วน

  6. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็น เพื่อการบริการประชาชนให้มีความสะดวก ครอบคลุม เพียงพอ

  7. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยการพัฒนาสถาบันครอบครัว ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมภาคประชาชนและองค์กรต่างๆ พัฒนาศักยภาพ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย