ข้อมูลพื้นฐาน1

สภาพทั่วไป

ที่ตั้งของเทศบาลตำบลเกาะแต้ว

อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
มีระยะทางห่างจากอำเภอเมืองสงขลา 14 กิโลเมตร
ที่ตั้งที่ทำการ หมู่ที่ 10 ถนนสายบ้านด่าน-บ้านบ่ออิฐ

มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียง ดังนี้

  • ทิศเหนือ จดเขต ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
  • ทิศใต้ จดเขต ต.ทุ่งหวัง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา และ ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา
  • ทิศตะวันออก จดอ่าวไทย
  • ทิศตะวันตก จดเขต ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

เนื้อที่

เทศบาลตำบลเกาะแต้วมีเนื้อที่ 28.38 ตารางกิโลเมตร
(17,738 ไร่) เป็นพื้นที่อยู่อาศัย 3,000 ไร่ พื้นที่ทำการเกษตร
11,320 ไร่ พื้นที่สาธารณะ 3,418 ไร่