กองช่าง

กองช่าง 

1 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

 • งานควบคุมอาคารตามพรบ.
 • งานควบคุมการขุดดินและถมดินตามพรบ.
 • งานออกแบบและก่อสร้าง

2 ฝ่ายการโยธา

 • งานอำนวยการสิ่งสาธารณูปโภค
 • งานตรวจสอบ ซ่อมบำรุงสิ่งสาธารณูปโภค
 • งานงานรักษาความสะอาด

ระบบสาธารณูปโภคขัดขัองติดต่อกองช่าง

 • งานไฟฟ้าถนน ส่องสว่างสาธารณะขัดข้อง
 • กิ่งไม้พาดสายไฟ ในลักษณะสุ่มเสี่ยงอันตราย
 • รับแจ้งประสานงานท่อประปาแตกกรณีฉุกเฉิน
 • คูระบายน้ำ/ฝาครอบชำรุด หรือสุ่มเสี่ยงอันตราย
 • ผิวจราจรถนนชำรุด