การป้องกันการทุจริต

คลิก เพื่ออ่านหรือดาวน์โหลดข้อมูลการป้องกันการทุจริต

ประกาศเจตจำนง

 ประกาศเจตจำนงผู้บริหาร

แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)

รายงานการป้องกันการทุจริต

 …