การป้องกันการทุจริต

คลิก เพื่ออ่านหรือดาวน์โหลดข้อมูลการป้องกันการทุจริต

ประกาศเจตจำนง

 ประกาศเจตจำนงผู้บริหาร

แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)

 รายงานแผนป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน พ.ศ. 2563

รายงานการป้องกันการทุจริต

 …

 ผลประเมินความโปร่งใสประจำปี 2563

 วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลซับซ้อน ประจำปี 2564