กฎหมาย

คลิก เพื่ออ่านหรือดาวน์โหลดกฎหมาย

 กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

 กฎหมายพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496และแก้ไขเพิ่มเติม

 กฎหมายพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

 กฎหมายพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542

 กฎหมายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

 กฎหมายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547และแก้ไขเพิ่มเติม

 กฎหมายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่3) พ.ศ.2561

 กฎหมายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541และแก้ไขเพิ่มเติม

 กฎหมายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547