ยุทธศาสตร์การพัฒนา

  • ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
  • ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาจังหวัดสงขลาให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้
  • ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
  • ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬา
  • ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมอาชีพ
  • ยุทธศาสตร์ที่ 6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการ